Organizační pokyny

Důležité termíny

  • do 30. 4. 2023 vyrozumění o přijetí příspěvku
  • do 30. 6. 2023 zveřejnění programu konference
  • do 30. 9. 2023 zaplacení konferenčního poplatku (účastníky bez možnosti institucionální podpory je možné na základě individuální žádosti osvobodit od platby konferenčního poplatku)

Konferenční poplatek

Pro vystavení faktury pro platbu konferenčního poplatku (1 500 Kč) nás prosím kontaktujte na adrese pametoboru2023@ff.cuni.cz.

Úprava písemné verze příspěvků

Pokyny pro autory

Přípěvky budou otištěny v časopise AUC Philologica (patrně v číslech 2/2024 a 3/2024). Základní údaje o časopisu: https://karolinum.cz/casopis/auc-philologica/pro-autory.

Každý rukopis bude oboustranně anonymně hodnocen dvěma nezávislými recenzenty.

Příspěvky je třeba zaslat do 31. 1. 2024 na e-mailovou adresu petr.mares@ff.cuni.cz.

Rozsah textu: do 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer). (Pokud by text měl být delší, je třeba se předem domluvit na adrese petr.mares@ff.cuni.cz.)

Textový editor: Microsoft Word.

Font: Cambria.

Velikost písma: 12 pt;abstrakt, klíčová slova, rozsáhlejší citáty (3 řádky a více), poznámky pod čarou, bibliografie: 10 pt.

Řádkování: 1,5; poznámky pod čarou: 1.

Odsazení prvního řádku odstavce: 0,5.

Okraje stránky: 2,5 na všech stranách.

Zarovnání textu: Vlevo (nedělit slova).

Kurzíva: Jazykové doklady, uváděné názvy textů.

Polotučné písmo: Titul příspěvku, hlavní (číslované) podnadpisy (1.; 2.); jednotlivé zdůrazněné výrazy.

Je možno použít desetinné číslování dalších podnadpisů – maximálně do čtvrté úrovně (1.1; 1.2; 1.2.1; 1.2.1.1).

Příspěvek musí zahrnovat anglický abstrakt, který obsahuje i překlad titulu (100 až 200 slov) a klíčová slova v angličtině (3 až 8).

Na konci příspěvku je třeba připojit jméno autora (s akademickými tituly), afiliaci a e-mail (psáno kurzívou).

Citáty jsou uváděny v uvozovkách („citát“). Krátké citáty jsou zařazeny do textu, rozsáhlejší citáty a doklady (3 řádky a více) jsou vyčleněny do samostatného odstavce. Citát je od ostatního textu oddělen prázdnými řádky, je celý odsazen (1,25), velikost písma 10 pt. Případné vynechávky a poznámky k citátu se vyznačují hranatými závorkami: […].

Pro vysvětlení významu se používají jednoduché uvozovky (,význam‘).

Je třeba používat pouze automatizované poznámky pod čarou.

Pokud byste chtěli přiložit tabulky nebo obrázky, přečtěte si prosím pokyny nakladatelství Karolinum.

Odkazy na literaturu a bibliografie:

Odkazy na literaturu se umísťují do textu a uvádějí se v kulatých závorkách: příjmení autora, rok vydání publikace, případně číslo stránky.

Jméno autora a rok vydání se odděluje pouze mezerou. Rok vydání a číslo stránky se odděluje čárkou a mezerou.

V případě dvou autorů se užívá spojka „a“. U tří a více autorů se uvádí pouze první autor a zkratka „et al.“ Pro odlišení více prací jednoho autora z téhož roku se užívají připojená písmena (2020a, 2020b).

Pokud se v jedné závorce vyskytuje více odkazů, oddělují se středníkem. Objevuje-li se jméno autora v textu, není jej třeba opakovat v závorce, např.: Pozoruhodný je v této souvislosti příspěvek Nussbaumové (1994).

Příklady:

(Nussbaum 1994)
(Jirousová 2016, 68–72)
(Dasturová 2017, I.3)
(Ingold 1993, 2001; Lorimer 2003a, 2003b; G. Rose 1993; M. Rose 2002)
(Kočenda a Černý 2015)
(Šizling et al. 2011)
(Kindlmann et al. 2012, 200)

Seznam použité literatury je umístěn za textem příspěvku (LITERATURA).

Je možno dále členit: a) Prameny; b) Odborná literatura; c) Elektronické zdroje (apod.).

Literatura je v seznamu řazena abecedně podle příjmení autorů, po čárce následují iniciály ostatních jmen. Jména jednotlivých autorů se oddělují čárkami. Rok vydání citovaného díla se píše za jména autorů. Poté se přidávají další bibliografické údaje. Jednotlivé části záznamu jsou odděleny tečkami.

Názvy větších celků (samostatných publikací) se píší kurzivou, názvy menších celků, např. článků nebo kapitol, stojatě bez uvozovek.

Místo vydání se ponechává v podobě, která se vyskytuje v publikaci. U většího počtu míst vydání se obvykle uvádí pouze první z nich. Pomocné bibliografické údaje (pořadí vydání, překladatel apod.) jsou česky. Po dvojtečce následuje název nakladatelství.

U časopiseckých citací je ročník uveden stojatě za názvem časopisu bez oddělení čárkou, následuje číslo časopisu v závorce a stránkový rozsah za dvojtečkou. Má-li článek přidělen identifikátor DOI, je třeba jej uvést.

Příklady:

Kniha

Shapton, L. 2012. Swimming Studies. New York: Blue Rider Press.

Deleuze, G., Guattari, F. 2010. Tisíc plošin. Přel. M. Caruccio Caporale. Praha: Herrmann a synové.

Lipský, Z. et al. 2013. Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. Praha: Karolinum.

Kapitola v knize, článek ve sborníku

Foucault, M. 2003. Život lidí zlopověstných. Přel. K. Thein. In M. Foucault. Myšlení vnějšku, 127–152. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové.

Thein, K. 2017. Mizející čára: Obrys a původ malířství. In Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného, ed. K. Svatoňová a K. Krtilová, 71–86. Praha: Karolinum.

Kvalifikační práce

Soukup, V. 2013. Dental and Oropharyngeal Morphogenesis: Germ-layer Stability, Homology and Evolution. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Praha.

Článek v odborném časopise

Nussbaum, M. C. 1994. Platonic Love and Colorado Law: The Relevance of Ancient Greek Norms to Modern Sexual Controversies. Virginia Law Review 80 (7): 1515–1651.

Lev-Yadun, S., Gould, K. S. 2007. What Do Red and Yellow Autumn Leaves Signal?. Botanical Review 73 (4): 279–289.

Šizling, A. L. et al. 2016. Can People Change the Ecological Rules that Appear General across Space?. Global Ecology and Biogeography 25 (9): 1072–1084.

Bonafiglia, J. T. et al. 2016. Inter-Individual Variability in the Adaptive Responses to Endurance and Sprint Interval Training: A Randomized Crossover Study. PLoS ONE 11 (12): e0167790.

Beis, L. Y. et al. 2011. Food and Macronutrient Intake of Elite Ethiopian Distance Runners. Journal of the International Society of Sports Nutrition 8 (7): https://doi.org/10.1186/1550-2783-8-7.

Článek v novinách nebo časopise

Eagleton, T. 2016. Not Fitting In: The Slow, Uncertain Death of Post-structuralism. Times Literary Supplement, 10. 6. 2016, 8–9.

Hospodářské noviny. 2018. Spielberg po dekádě opět natočil kasovní trhák, sci-fi Ready Player One přitom mohlo propadnout. Hospodářské noviny (online). 3. 4. 2018.

Nebo:

Hospodářské noviny. 2018. Spielberg po dekádě opět natočil kasovní trhák, sci-fi Ready Player One přitom mohlo propadnout. Hospodářské noviny (online). 3. 4. 2018. https://archiv.ihned.cz.

Internetové zdroje

Hybler, M. 2017. Podivné děti Ransoma Riggse, Babylon (online), 23. 11. 2017.

Nebo:

Hybler, M. 2017. Podivné děti Ransoma Riggse, Babylon (online), 23. 11. 2017. https://babylonrevue.cz/podivne-deti-ransoma-riggse.

BIFIE. 2017. BIFIEsurvey: Tools for survey statistics in educational assessment. R package version 2.3-18. https://CRAN.R-project.org/package=BIFIEsurvey.

GenBank. 2018. Gene 2L-311-30. Updated on 4 December 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5658500.

Hutchinson, A. (@sweatscience). 2018. The marathon is changing: really fascinating analysis by @JordanSudafrica & colleagues shows how pacing in men’s world records has evolved over the past 50 years. Is the future perfectly even splits?. Twitter, 4. 4. 2018, 13:54. https://twitter.com/sweatscience/status/981636121925910533.

Schéma podoby článku (ke stažení ve formátu Word)