Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i si Vás dovolují pozvat na konferenci

Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023

Praha, 8.–10. 11. 2023

V roce 2023 si připomeneme výročí tří významných osobností pražské bohemistiky, profesorů Vladimíra Šmilauera (1895–1983), Karla Hausenblase (1923–2003) a Alexandra Sticha (1934–2003). V duchu jejich odkazu, jehož neodmyslitelnou součástí je důraz na kontinuitu oboru a reflektované navazování na práci předchozích generací, jsme se rozhodli uspořádat vzpomínkový večer a vědeckou konferenci, které budou věnovány společně všem třem jubilantům. Vzpomínkový večer se bude konat ve středu 8. listopadu 2023 v rámci Kruhu přátel českého jazyka, konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 na FF UK v Praze.

Cílem vzpomínkového večera bude připomenout si v krátkých, předem ohlášených i improvizovaných vystoupeních zejména lidské aspekty působení jmenovaných, tak jak zůstaly v paměti kolegů, studentů, příbuzných a přátel. Cílem vědecké konference bude podpořit odbornou debatu o vědeckém a pedagogickém odkazu těchto vynikajících osobností a o tom, jak na jejich dílo reagují a navazují současné výzkumy. Uvítáme proto příspěvky věnované zejména, ale nejenom následujícím otázkám:

  • působení Vladimíra Šmilauera, Karla Hausenblase a Alexandra Sticha na Filozofické fakultě UK, v Ústavu pro jazyk český a v dalších vědeckých, vzdělávacích či kulturních institucích;
  • předchůdci a vzory, jejich vliv na dílo jubilantů;
  • osobní, odborné a pedagogické kontakty jmenovaných, zapojení do oborových komunikačních sítí v tuzemsku i v zahraničí;
  • popularizační působení jubilantů mimo akademickou sféru, vystupování v médiích;
  • činnost zaměřená na základní a střední školství, tvorba učebnic a didaktických materiálů;
  • vliv dobových politických, sociálních a kulturních podmínek na životní, vědeckou a pedagogickou dráhu jubilantů;
  • rukopisy z jejich pozůstalostí a další archivní prameny;
  • inspirační potenciál odborného a/nebo pedagogického odkazu Karla Hausenblase, Vladimíra Šmilauera a Alexandra Sticha, jejich dnešní pokračovatelé.

Srdečně zveme k účasti všechny kolegyně a kolegy, kteří by k výše uvedeným či souvisejícím tématům chtěli přispět referátem nebo vzpomínkou. Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština, angličtina a němčina. Od aktivních účastníků konference (nikoli vzpomínkového večera) bude vybírán konferenční poplatek ve výši 1500 Kč. Návrhy konferenčních referátů (v rozsahu 20 minut + 10 minut diskuse) prosím zasílejte spolu s abstraktem (v rozsahu 200–350 slov) a biografickým medailonem (v rozsahu maximálně 100 slov) do 28. února 2023 na adresu pametoboru2023@ff.cuni.cz. Na tutéž adresu pište, pokud máte zájem vystoupit na vzpomínkovém večeru (stručně charakterizujte obsah svého vystoupení). Organizátoři si vyhrazují právo výběru konferenčních příspěvků. Oznámení o přijetí budou rozeslána do 31. března 2023. Písemné verze vybraných příspěvků budou po standardním recenzním řízení publikovány v časopise AUC Philologica v roce 2024 (předběžný termín odevzdání textů: konec ledna 2024).

Jménem organizátorů

za FF UK: Petr Mareš, Alena Andrlová Fidlerová, Libuše Heczková
za ÚJČ AV ČR: Martin Prošek, Markéta Pravdová
za PedF UK: Martina Šmejkalová, Eliška Doležalová, Eva Hájková